begeleiding en deskundigheidsbevordering
home
visie
aanbod
medewerkers
publicaties
contact

Opzet


BogersHensen&Autisme biedt groepswerk en individueel werk.

De individuele ondersteuning kan bestaan uit een dagelijkse praktische ondersteuning in de thuis-, school- of werksituatie.

Wij geven informatie en deskundigheidsbevordering aan individuen of teams, die op professionele basis werken met en voor leerlingen/cliënten met autisme. U kunt daarbij denken aan observaties in de klas en het geven van handelingsadviezen of hulp bij het opstellen van handelingsplannen.

Ook geven wij trainingen op maat op locatie, waarbij we in overleg met u een programma samenstellen die specifiek ingaat op uw informatiebehoefte en knelpunten.

Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:
1. Autisme anders bekijken: We leren de gedragskenmerken van autisme te vertalen naar de binnenkant van autisme: de specifieke manier van waarnemen en informatie verwerken. Autisme heb je niet alleen. Mensen met autisme maken op allerlei manieren deel uit van een
systeem. U krijgt informatie over de natuurlijke wetmatigheden in ieder systeem en relatie: binding
en verbinding, orde en de juiste plek innemen, de balans van geven en nemen. Autisme anders bekijken wil ook zeggen dat wordt onderzocht hoe het evenwicht in relaties
en gezinnen wordt verstoord als er sprake is van een kind of partner met autisme. Vooral gaan we kijken wat we kunnen doen om het natuurlijke evenwicht te bevorderen.

2. Autisme en communicatie: Door hun andere denkwijze nemen mensen met autisme de wereld anders waar. Zij denken erg letterlijk. Dat brengt vaak communicatiemoeilijkheden met zich mee. Inzicht in autistisch denken wordt vertaald naar een aangepaste communicatiestijl.
Mensen met autisme hebben een noodzaak aan visuele, concrete communicatie.
U leert hulpmiddelen maken, zoals een dagschema, een stappenplan en een social script, geheel toegespitst op uw eigen concrete situatie. We onderzoeken hoe u uw doelen af kunt stemmen op de persoon met autisme door de doelen leuker, aantrekkelijker en meer haalbaar te maken.

3. Autisme, angst en agressie: Autisme en stress horen bij elkaar. Stress kan zich uiten in angstig of agressief gedrag. Angstig of agressief gedrag komt niet altijd voort uit het autisme, maar kan ook een adequate reactie zijn op een bepaalde situatie. We onderzoeken welke uitingsvormen angst en agressie kunnen aannemen bij mensen met autisme. Op basis van een gedragsanalyse maakt u een plan van aanpak en voert dit uit. U leert hulpmiddelen maken, geheel passend bij uw eigen concrete situatie.

4. Autisme en zintuigen: Mensen met autisme worden overspoeld door prikkels. Ze nemen de wereld rondom hen anders waar. Deze waarneming is niet minder, maar vooral anders. We gaan dieper in op hun andere waarnemingstijl. Letterlijk waarnemen, andere sensorische ervaringen, zoals hypo- en hypersensitiviteit of monoverwerking komen aan bod. U ontdekt niet alleen welke voorkeuren u zelf heeft voor bepaalde zintuigen, maar ook hoe u deze voorkeuren kunt zien of horen bij anderen. U vertaalt deze kennis in een aangepaste benadering van mensen met autisme.

5. Autisme en vrije tijd: Mensen met autisme, zowel kinderen als volwassenen, hebben vaak moeite met het invullen van vrije tijd. Onder vrije tijd verstaan we niet ingevulde lege tijd. Wanneer mensen met autisme niet weten wat ze moeten doen of hoelang iets duurt, is de situatie onveilig en onvoorspelbaar. Lege tijd wordt dan vaak kliertijd, er kan paniek ontstaan, men kan apathisch worden of steeds weer eenzelfde activiteit herhalen. U leert om iemand met autisme te helpen lege tijd in te vullen door het maken van een Vrije Tijdwijzer. Dit handige, op maat gemaakt hulpmiddel kan direct worden toegepast in die situatie waarin mensen met autisme moeite hebben met kiezen van activiteiten, organiseren van eigen gedrag en uitbreiden van activiteiten.

6. Samenwerking tussen ouders en professionals: Mensen met autisme gedragen zich bijzonder, hebben hun eigen logica en zienswijze. Ze worden gemakkelijk door hun omgeving verkeerd begrepen. Als ouders en professionals het gedrag verschillend begrijpen en anders invullen, wordt samenwerking lastig. We onderzoeken welke idealen, vooroordelen en uitgangspunten ons helpen een goede samenwerking op te zetten. Welke stappen zijn nodig om op een positieve en constructieve wijze samen te werken in het belang van het kind met autisme?

7. Familie-opstellingen: Steeds duidelijker blijkt hoe de problemen van het hier en nu te maken hebben met verstoringen in het oorspronkelijke familiesysteem. In een opstelling onderzoeken we wie er in uw systeem thuishoren en welke familiepatronen ontstaan zijn die uw leven nu nog beïnvloeden. Problemen kunt u zien als vastgezette energie. Deze vastgezette energie noemen we ook wel blokkades. In een opstelling kunnen de blokkades aan het licht komen. Wanneer er stappen worden gezet om de blokkades op te heffen, kan de oorspronkelijke energie weer gaan stromen.

De workshops familieopstellingen hebben een open karakter en starten bij voldoende belangstelling. Data in overleg.